Address: Belarus, Logoisk city, Zavodskaya str. 36A
bimaplast@mail.ru
8.00-17.00